I Simpozijum UZPS 2019 – Izveštaj

PROGRAM

GALERIJA

IZVEŠTAJ I ZAKLJUČCI

I Međunarodni simpozijum zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS „Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen“ održan je u Hotelu Rolay, Banja Koviljača, od 10. do 12. oktobar 2019. Učešće u radu Simpozijuma je uzelo preko 130 učesnika, od čega 40 iz inostranstva, što je opravdalo međunarodni karakter Simpozijuma. Tokom tri dana prezentovano je 56 radova, dok je njih 15 prezentovano u okviru poster sesije.

Posebno su zapaženi i nagrađeni stručni radovi sledećih autora:

 • Višnja Pranjić, Dubravka Protić, Tatjana Antičević, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Hrvatska, sa temom: “Znanja i stavovi učenika i medicinskih sestara prema pacijentima u bolovima”
 • Emra Zukić, Alma Karajko, Amra Mehmedbegović-Živanović, Sead Karakaš, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Bosna i Hercegovina, sa temom: “Percepcija boli kod pacijenata hospitaliziranih na odjelu hirurgije u “J.U.bolnicaTravnik”
 • Olivera Milosavljev-Pantelić, Medicinska škola “Nadežda Petrović”, Zemun, Srbija sa temom: “Inovativni postupci u prepoznavanјu, terapiji i lečenјu bola u pedijatriji”
 • Anastasija Stepanović, Vera Simić, Nada Trifković, Jelena Milović, Medicinska škola „Beograd“, Beograd, Srbija, sa temom: “Porođajni bol”/poster prezentacija/,

Simpozijum je otvorila dr Vesna Knjeginjić, pomoćnica Ministra zdravlja Republike Srbije, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu.

Nakon završetka Simpozijuma, definisini su zaključci:

 • Lečenje bola zahteva multidisciplinarni pristup u kom učestvuju lekari različitih specijalnosti (neurolozi, fizijatri, anesteziolozi, neurohirurzi i ostali), klinički psiholozi, terapeuti različitih profila, medicinske sestre/tehničari i istraživači.
 • Na svim nivoima lečenja bola moraju se poštovati visokostručni pristupi i etička načela pri istraživanju i lečenju bola.
 • Pristup bolesniku mora biti individualan i obuhvata zdravstveni, socijalni i psihološki pristup uz preporuke za lečenje bola koje služe kao orijentacija pri lečenju.
 • Efikasnost u lečenju se može postići istovremenom primenom farmako terapije, metode fizikalne medicine, komplementarne i psihološke metode lečenja.
 • Lečenje bola se zbog efikasnosti mora sprovoditi u specijalizovanim ustanovama/klinike za bol/ambulante, specijalizovane klinike (glavobolja, neuropatsku bol, karcinomsku bol, palijativna nega), multidisciplinarne klinike za lečenje bola (usko sarađuju specijalisti koji su posebno edukovani za lečenje bola) i multidisciplinarni centri za lečenje bola (istraživanje, dijagnostika i terapija bola).
 • Preporuka je se da se na nivou  države organizuje dodatna edukacija o bolu (otkrivanje uzroka i lečenja bola)  na različitim nivoima: prediplomskoj i postdiplomskoj nastavi, kao i na  postdoktorskim studijima.
 • Edukacija bi morala da obuhvata teoretske i praktične aspekte otkrivanja uzroka kao i mogućnosti lečenja bola uz različite programe KME za sve zdravstvene profesionalce (lekare, kliničke psihologe, sociologe medicinske sestre i radne terapeute).
 • Poseban program edukacije bi morao biti primenjen za pacijente i članove porodica.

U ime Naučnog/programskog odbora Simpozijuma

Prof. dr Ivanka Adžić
Predsednica Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije, UZPS