PRIJAVA RADOVA

LISTA PRIHVAĆENIH RADOVA

ŠABLON ZA IZRADU PREZENTACIJE

ŠABLON ZA IZRDU POSTERA

Rokovi za prijavu radova i važni datumi:

 • Rok za dostavu apstrakta rada
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta
 • Rok za dostavu celog rada
 • Obaveštenje o prihvatanju rada
 • Rok za odabir forme prezentacije / usmeno ili poster
 • 22. jul 2022.
 • 1. avgust 2022.
 • 28. avgust 2022.
 • 11. septembar 2022.
 • 18. septembar 2022.

Uputstvo za prijavu rada – apstrakta

U prijavi rada potrebno je navesti imena autora, institucija, naslov rada, abstrakt i ključne reči.

Apstrakti i radovi se dostavljaju u elektronskom formatu na E-mail adresu: bbn@bbn.co.rs ili bbn.pco@gmail.com.

Upustvo za pisanje apstrakta:

 • Može sadržati 300 – 350 reči
 • Mora biti struktuiran sa glavnim elementima rada: uvod, cilj, metodologija, rezultati i zaključci
 • Navodi se 5-7 ključnih reči
 • Naslov rada se piše velikim slovima, Times New Roman 12 pt
 • Imena autora, izuzev prvog autora se pišu Times New Roman 11 pt; Ime prvog autora se piše velikim slovima Times New Roman 11 pt
 • Tekst apstrakta se piše Times New Roman 11 pt, sa proredom 1,0
 • Apstrakt je potrebno dostaviti na srpskom ili engleskom jeziku

Uputstvo za pisanje rada:

 • Rad može sadržati maksimalno 10 stranica, sa uključenim apstraktom rada, fotografijama, tabelama i ostalim grafičkim elementima
 • Autori su dužni dostaviti lektorisan rad

*Detaljnije uputstvo za pisanje rada biće dostavljeno uz obaveštenje o prihvatanju apstrakta.