PRIJAVA RADOVA

Uputstvo za pisanje preuzeti OVDE

Šablon za izradu prezentacije Uzps template prezentacija 2023

Šablon za izradu postera template poster uzps_2023

Lista prihvaćenih radova i apstrakata OVDE

VAŽNI DATUMI

Rok za dostavu apstrakta rada                        21. jul 2023.     

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta                  31. jul 2023.

Rok za dostavu celog rada                                    25. avgust 2023.

Obaveštenje o prihvatanju rada                          08. septembar 2023.

Rok za odabir forme prezentacije /                      22. septembar 2023.
usmeno ili poster                    

U prijavi rada potrebno je navesti imena autora, institucija, naslov rada, abstrakt i ključne reči.

Apstrakti i radovi se dostavljaju u elektronskom formatu na E-mail adresu: bbn@bbn.co.rs ili bbn.pco@gmail.com.

Upustvo za pisanje apstrakta:

  • Može sadržati 300 – 350 reči
  • Mora biti struktuiran sa glavnim elementima rada: uvod, cilj, metodologija, rezultati i zaključci
  • Navodi se 5-7 ključnih reči
  • Naslov rada se piše velikim slovima, Times New Roman 12 pt
  • Imena autora, izuzev prvog autora se pišu Times New Roman 11 pt; Ime prvog autora se piše velikim slovima Times New Roman 11 pt
  • Tekst apstrakta se piše Times New Roman 11 pt, sa proredom 1,0
  • Apstrakt je potrebno dostaviti na srpskom ili engleskom jeziku

Uputstvo za pisanje rada:

  • Rad može sadržati maksimalno 10 stranica, sa uključenim apstraktom rada, fotografijama, tabelama i ostalim grafičkim elementima
  • Autori su dužni dostaviti lektorisan rad

*Detaljnije uputstvo za pisanje rada biće dostavljeno uz obaveštenje o prihvatanju apstrakta.