Istorijat

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i unapređenja zdravstvene delatnosti učešćem u razvoju medicinske struke i nauke kao i edukacije i obuke zdravstvenih profesionalaca kroz organizaciju stručnih skupova i izdavačku delatnost.

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije je osnovano 26.05.2016. godine u Beogradu.

Ciljevi Udruženja su:

 • unapređenje medicinske nauke i struke,
 • organizovanje i mobilizacija zdravstvenih profesionalaca i saradnika sa teritorije Republike Srbije na podsticanje aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju stručnog i naučnog rada, zdravstvene zaštite, zdravstvene nege, medicinske struke i medicinske nauke kroz organizovanu kontinuiranu profesionalnu i medicinsku edukaciju u svim oblastima,
 • saradnja sa državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zdravstvenim ustanovama, organizacijom za zdravstveno osiguranje, srednjim, višim, visokim medicinskim školama, medicinskim fakultetima (državnim i privatnim) i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama, sindikatima, sa odgovarajućim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu,
 • saradnjom sa fakultetima, akademijom nauka i srodnim naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu,
 • saradnja sa srednjim, visokim strukovnim školama, medicinskim fakultetima državnim i privatnim,
 • objava i publikovanje zbornika radova i stručnih članaka prilikom održavanja naučnih i stručnih skupova,
 • ostvarivanje i iunapređenje prava zdravstvenih profesionalaca,
  • uvođenje procesa zdravstvene nege i standarda za sestrinaske intervencije,
 • zalaganje za izradu kriterijuma za imenovanje zdravstvenih profesionalaca na rukovodeća radna mesta,
 • zalaganje za uvođenje beneficiranog radnog staža za zdravstvene profesionalce,
 • zalaganje za izradu standarda o raspoređivanju zdravstvenih profesionalaca na poslove i radne zadatke u skladu sa stručnim kompentencijama.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje se naročito bavi sledećim aktivnostima:

 • organizacijom predavanja, seminara, kurseva,testova ili on lajn testova, simpozijuma, kongresa, studijskih putovanja za stručno osposobljavanje,
 • organizovanjem i sprovođenjem od komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja,
 • izdavanjem potvrda o obavljenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji,
 • saradnjom sa zdravstvenim ustanovama i državnim institucijama iz oblasti zdravstva,
 • uspostavljanjem saradnje sa srodnim Udruženjima u inostranstvu, radi razmene iskustva i unapređenja svojih ciljeva,
 • organizovanjem redovnih sastanaka, konferencija,okruglih stolova i javnih tribnina samostalno i zajedno sa drugim sličnim udruženjima u cilju razmene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog delovanja,
 • kontinuiranim učenjem i osposobljavanjem zdravstvenih profesionalaca za sprovođenje profesionalnih zadataka.